سایت بی طرف در حال حاضر فعالیتی ندارد و کلیه سایت هایی که مدعی نام و اعتبار بی طرف هستند، دروغگو هستند و هیچ ارتباطی با ما ندارند.
این اطلاعیه تنها برای آگاهی کاربران سابق بی طرف است.